V termínu od 3. do 11. června nebudeme expedovat eshop s fyzickým zbožím. Digitální zboží bude odcházet beze změny. Děkujeme za pochopení!

OBCHODNÍ PODMÍNKY spolupráce a provizního systému

OBCHODNÍ PODMÍNKY

spolupráce a provizního systému umístěného na internetové adrese

https://www.sijemehrave.cz/affiliate-centrum/ (dále jen „ provizní systém “)

Poskytovatelem provizního systému je:

Šijeme hravě  s.r.o.

se sídlem Březnická 582, Liberec 8, 460 08

IČ: 096 17 248

Kontaktní údaje:

E-mail: admin@sijemehrave.cz

(dále jen jako „ Poskytovatel “)

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran

 1. a) vzniklé v souvislosti s dohodou o spolupráci uzavřenou mezi Partnerem

a Poskytovatelem;

 1. b) vzniklé v souvislosti s účastí v provizním systému Poskytovatele.

1.1. Registrací do provizního systému vyslovují Partner i Poskytovatel

svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a zároveň se obě

strany zavazují řídit se těmito obchodními podmínkami.

1.2. V otázkách těmito obchodními podmínkami neupravených se vztahy mezi

Partnerem a Poskytovatelem řídí platnými právními předpisy, zejména

zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

1.3. Provizní systém je provozován prostřednictvím aplikace Provizní systém od Shoptet a.s. Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 28935675, DIČ: CZ28935675.

Vymezení pojmů

2.1. Dohoda o spolupráci je jakákoliv dohoda uzavřená dle těchto obchodních

podmínek mezi Poskytovatelem a Partnerem, jejímž účelem je propagace

zboží, služeb nebo činnosti Poskytovatele. Konkrétní rozsah propagace, výši

provize včetně informace o zatížení provize DPH a případně další podrobnosti

zveřejní Poskytovatel na svých webových stránkách a/nebo v provizním

systému. Dohoda o spolupráci je uzavírána elektronicky a není poskytována v

písemné podobě. Dohoda je uzavřena tím, že Partner stisknutím

potvrzovacího tlačítka v provizním systému přijme podmínky spolupráce

navrhované Poskytovatelem. Dohoda o spolupráci není příkazní

smlouvou ani smlouvou o obchodním zastoupení.

2.2. Kampaní se rozumí zejména to, které služby, zboží či webové stránky

Poskytovatele mají být prostřednictvím provizního systému propagovány.

Podrobné podmínky kampaně nebo skupiny kampaní jsou popsány v

provizním systému či na webových stránkách Poskytovatele.

2.3. Konverze je akce návštěvníka, která je cílem kampaně. Konverzí se rozumí

zejména dokončení objednávky služeb či zboží Poskytovatele. Z návštěvníka

se konverzí stává zákazník Poskytovatele.

2.4. Metody propagace jsou marketingové a jiné obdobné činnosti Partnera,

kterými Partner propaguje zboží či služby Poskytovatele. Metodami propagace

se rozumí zejména:

 1. a) umístění reklamního obsahu na webových stránkách Partnera;
 2. b) uvedení reference na služby Poskytovatele prostřednictvím blogů,

diskuzních fór nebo článků (za předpokladu, že pravidla blogů či

diskuzních fór tuto činnost umožňují);

 1. c) odkaz na služby či zboží Poskytovatele prostřednictvím sociálních sítí.

2.5. Návštěvníkem je osoba, která navštíví webové stránky Poskytovatele na

základě činnosti vyvíjené Partnerem v rámci povolených metod propagace.

2.6. Partnerem je fyzická osoba starší osmnácti let nebo právnická osoba, která

se na základě registrace účastní provizního systému Poskytovatele.

2.7. Proklikem se rozumí prokliknutí reklamního obsahu na webových stránkách

Partnera, kterým se aktivuje odkaz na webové stránky Poskytovatele.

2.8. Provizním odkazem se rozumí unikátní odkaz přidělený Partnerovi v rámci

provizního systému. Partner má nárok na provizi pouze v případě, že byl jeho

provizní odkaz využit při uskutečnění schválené konverze.

2.9. Provizním účtem je účet Partnera vedený Poskytovatelem na webu www.sijemehrave.cz ke kterému má Partner on-line přístup. Na účtu jsou evidovány údaje týkající se zejména

počtu Návštěvníků, objednávek a jejich stavu.

2.10. Reklamním obsahem se rozumí prodejní manuály, bannery, ikony, textové

odkazy a další obdobný obsah, který slouží k propagaci Poskytovatele.

2.11. Schválená konverze j e taková konverze, při které ze strany zákazníka dojde

k řádnému a plnému uhrazení ceny služeb.

2.12. Webové stránky Poskytovatele jsou stránky Poskytovatele, které jsou

cílem kampaně.

2.13. Zákazníkem je osoba, která na webových stránkách Poskytovatele závazně

objedná službu, zboží či jiné plnění.

2/7

 1. Účast v provizním systému

3.1. Účast v provizním systému vzniká registrací Partnera v provizním systému.

3.2. V rámci provizního systému Partner propaguje služby či zboží Poskytovatele

na základě dohody o spolupráci pomocí metod propagace.

3.3. Partner plně odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v

rozporu s těmito podmínkami a/nebo právním řádem České republiky

Poskytovateli, jiným uživatelům webových stránek Poskytovatele nebo třetím

osobám.

3.4. Partner odpovídá Poskytovateli za správnost a úplnost údajů uvedených při

registraci. V případě změn v uvedených údajích je Partner povinen o této

skutečnosti bezodkladně Poskytovatele informovat. Poskytovatel neodpovídá

za škody vzniklé Partnerovi z důvodu neoznámení změn v údajích.

 1. Práva a povinnosti Partnera

4.1. Partner je povinen dbát na to, aby svou činností nepoškozoval či neohrožoval

dobré jméno a pověst Poskytovatele či jím nabízeného zboží a služeb.

4.2. Partner nesmí propagovat zboží či služby Poskytovatele na webových

stránkách, jejichž obsah může jakýmkoliv způsobem porušovat právní

předpisy České republiky nebo dobré mravy. Zejména se jedná o webové

stránky s pornografickým obsahem a nelegálním obsahem a o webové

stránky, jejichž prostřednictvím dochází k porušování práv duševního

vlastnictví, a dále o webové stránky, které uvedené činnosti propagují či

podporují.

4.3. Partner či rodinní příslušníci Partnera nebo osoby jednající ve shodě s

Partnerem nesmí objednat zboží či služby Poskytovatele přes vlastní provizní

odkaz Partnera. Pokud tak učiní, zaniká nárok Partnera na provizi z takto

získaných konverzí. Pokud uvedeným jednáním vznikla Poskytovateli škoda,

je Partner povinen mu tuto škodu v plné výši nahradit.

4.4. Partner je povinen chránit své přístupové údaje ke svému proviznímu účtu

před zneužitím třetí osobou. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která

Partnerovi takovým zneužitím vznikne.

4.5. Partner je oprávněn využít k propagaci Poskytovatele reklamní obsah, který je

výsledkem tvůrčí činnosti Poskytovatele nebo ke kterému má Poskytovatel

platnou licenci, a který je Partnerovi za tímto účelem Poskytovatelem

poskytnut nebo zpřístupněn v provizním systému. Bez předchozího souhlasu

Poskytovatele není Partner oprávněn použít reklamní obsah jinak než pro

účely kampaně.

4.6. Partner nesmí bez předchozího souhlasu Poskytovatele jakkoliv pozměňovat

HTML kódy, grafickou podobu či obsah reklamního obsahu.

4.7. Partner je povinen zajistit, aby v rámci jím zvolených metod propagace

nedocházelo prostřednictvím programů, skriptů, znovunačítání reklamních

bannerů či jinými způsoby k nekalému zvyšování počtu zobrazení reklamního

obsahu Poskytovatele.

4.8. Partner se zavazuje, že nebude propagovat Poskytovatele rozesíláním

zpráv (e-mailem, SMS, na diskuzních fórech), které jsou kvalifikovány

jako SPAM. Pokud bude Poskytovatelem zjištěna taková aktivita

Partnera, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od dohody o spolupráci

a uzavřít provizní účet Partnera. Partnerovi zároveň v takovém

případě zaniká nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny.

4.9. Partner nesmí na svých webových stránkách uvádět jiné ceny služeb či zboží

než ty, které jsou uváděny na webových stránkách Poskytovatele.

4.10. Bannery, texty, střihy nebo návody na šití a další reklamní či jiný obsah umístěný v rozhraní aplikace provizního systému, nebo věnovaný  Poskytovatelem pro potřeby reklamní činnosti je chráněn autorským právem Poskytovatele a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Partnerem

měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k

jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele nebo jiného držitele

autorských práv. Právo použít chráněný materiál v souladu s článkem 4.5

těchto podmínek není tímto ustanovením dotčeno.

 1. Práva a povinnosti Poskytovatele

5.1. Poskytovatel se zavazuje v rámci schvalování provizí pravidelně schvalovat

konverze Partnera. O schválení konverze bude Partner informován

prostřednictvím svého provizního účtu.

5.2. Pro získávání informací o konverzích jsou využívány soubory cookie v

počítačích zákazníků. Platnost souborů cookie uvádí Poskytovatel v rozhraní

aplikace, nejdelší možná doba platnosti je 180 dnů. Partner bere na vědomí

a Poskytovatel neodpovídá za to, že v případě, že zákazník volbou ve

webovém prohlížeči nebo jinak využívání souborů cookie zakáže,

nelze přiřadit konverzi k proviznímu odkazu Partnera a že za takovou

konverzi nenáleží Partnerovi provize .

5.3. Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou propagací programů

zapojených v provizním systému.

5.4. Poskytovatel se zavazuje vyplatit Partnerovi za jím uskutečněné schválené

konverze provizi dle článku 6 těchto obchodních podmínek.

5.5. Poskytovatel je oprávněn vyžádat si ke schválení propagační e-maily a další

texty, které chce Partner v kampani použít.

5.6. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv měnit či doplňovat znění těchto obchodních

podmínek. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních

podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Změnu obchodních podmínek je

Poskytovatel povinen Partnerovi oznámit prostřednictvím kontaktního e-mailu,

který Partner zadal při registraci. Nové znění obchodních podmínek bude vůči

Partnerovi účinné od jeho oznámení. V případě, že partner se změnou

obchodních podmínek nesouhlasí, je oprávněn dohodu o spolupráci vypovědět

v souladu s článkem 9 těchto obchodních podmínek.

 1. Provize

6.1. Výše provize činí 10 % z nákupu.

Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit výši provizí bez předchozího

upozornění. Aktuální výše provize je vždy uvedena na webových stránkách v podmínkách

provizního systému.

6.2. Podmínkou vzniku nároku na provizi je to, aby

- konverzi předcházel proklik na webových stránkách Partnera.

6.3. V případě, že Zákazník využil Provizní odkaz od více Partnerů, provize je vyplácená Partnerovi s posledním platným odkazem, pokud se Partner a Provozovatel nedomluvili jinak.

6.4. Provize pro Partnera náleží každému, i opakovaného, nákupu zákazníka, který přišel z Provizního odkazu Partnera, a to po dobu trvání souboru cookie. Příchod zákazníka z Provizního odkazu jiného Partnera soubor cookie přepíše, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

6.5 Provozovatel se zavazuje rozhodnout o schválení každé provize Partnera nejpozději do 30 dnů od provedení nákupu, a pokud je to možné, hned po uplynutí lhůty umožňující

6.6. Schvalování provizí probíhá automaticky. O schválení provize bude Partner informován prostřednictvím svého provizního účtu.

6.5. Za zrušené či stornované objednávky nebo při odstoupení zákazníka od

smlouvy nevzniká Partnerovi nárok na provizi.

 1. Výplata provize

7.1. Partner má nárok na výplatu provize, pokud součet schválených provizí v jeho

provizním účtu je vyšší než 500 Kč.

7.2. Pokud zůstatek provize na provizním účtu Partnera překročí částku uvedenou

výše, má Partner možnost požádat o výplatu provize prostřednictvím svého provizního účtu.

7.3. Pokud má Partner svoje IČ, je povinen vystavit fakturu, pokud IČ nemá, bude vyplácena provize přímo na učet. Partner je povinen, nad 15 tisíc příjmu za 1 kalendářní rok zahrnoout příjmy do svého daňového přiznání a uhradit daň.

7.4.Výplata provize se provádí nejvýše jednou za kalendářní

měsíc. Na základě žádosti Partnera bude Partnerovi zaslán report, ve kterém

bude uvedena výsledná částka, kterou může Partner fakturovat.

7.5. Splatnost faktury vystavené Partnerem nesmí být méně než 14 dní od jejího

doručení Poskytovateli. Je-li na faktuře uvedena kratší doba splatnosti, je

faktura splatná 14 dnů od doručení.

7.6. Výše celkové provize požadované Partnerem k vyplacení musí odpovídat

údajům uvedeným na provizním účtu ke dni, ke kterému její vyplacení

Partner požaduje. Poskytovatel je oprávněn žádost Partnera a správnost

uvedených údajů přezkoumat. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí oznámí

Poskytovatel Partnerovi svá zjištění, přičemž se obě strany zavazují

poskytnout si součinnost potřebnou k vyřešení této záležitosti. Po dobu řešení

takové záležitosti se staví lhůty stanovené k vyplacení provizí.

7.7. Vyplácení provizí probíhá výhradně bankovním převodem na bankovní účet

Partnera, přičemž Partner je povinen sdělit Poskytovateli veškeré údaje

potřebné pro uskutečnění platby (zejména číslo účtu). Provize nebudou

vypláceny v hotovosti, složenkou ani jiným než výše uvedeným způsobem,

nebude-li mezi Partnerem a Poskytovatelem sjednáno jinak.

 1. Námitky Partnera

8.1. Partner má v případě pochybností zejména o správnosti evidence

zprostředkovaných konverzí nebo schválených provizí možnost uplatnit u

Poskytovatele své námitky. V takovém případě je Partner povinen předložit

všechny dostupné údaje a záznamy, které s námitkami souvisejí.

8.2. Partner má právo uplatnit své námitky do 30 dnů ode dne vzniku skutečnosti,

která je důvodem námitky. Na pozdější námitky není Poskytovatel povinen

reagovat.

8.3. Námitky musí být Partnerem zaslány Poskytovateli v písemné formě, kterou

se rozumí také e-mailová zpráva zaslaná na kontaktní e-mail Poskytovatele.

Za řádně uplatněnou námitku se považuje pouze taková námitka, která je

Poskytovateli řádně doručena, je čitelná a obsahuje všechny informace a

podklady, které jsou potřebné k úplnému posouzení námitky Poskytovatelem.

8.4. Posouzení a rozhodnutí o podaných námitkách je plně v kompetenci

Poskytovatele. Námitky jsou Poskytovatelem vyřizovány zpravidla ve lhůtě 30

dnů ode dne jejich doručení Poskytovateli. Rozhodnutí Poskytovatele je poté

oznámeno Partnerovi.

 1. Doba trvání dohody o spolupráci a její zánik

9.1. Dohoda o spolupráci je uzavřena na dobu neurčitou.

9.2. K zániku dohody o spolupráci může dojít

 1. a) dohodou mezi Poskytovatelem a Partnerem;
 2. b) výpovědí Poskytovatele nebo Partnera. Výpověď musí být učiněna v

písemné formě nebo e-mailem a doručena druhé smluvní straně, a to i

bez udání důvodů. Dohoda o spolupráci zaniká dnem doručení

oznámení o výpovědi druhé smluvní straně;

 1. c) odstoupením od dohody o spolupráci ze strany Poskytovatele.

Poskytovatel je oprávněn od dohody odstoupit, jestliže bude

prokázáno, že Partner postupuje v rozporu s těmito obchodními

podmínkami, právními předpisy nebo dobrými mravy. Oznámení o

odstoupení musí být učiněno v písemné formě nebo e-mailem a

doručeno Partnerovi s uvedením důvodu odstoupení. Dohoda o

spolupráci poté zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení

Partnerovi. Odstoupením od dohody o spolupráci ze strany

Poskytovatele zaniká Partnerovi nárok na dosud nevyplacené provize,

pokud Poskytovatel neurčí jinak.

9.3. Zánik dohody o spolupráci nemá vliv na případné nároky na náhradu škody.

9.4. V případě zániku dohody o spolupráci na základě dohody nebo výpovědi je

Partner oprávněn vyžádat si vyplacení provizí u Poskytovatele, na které mu ke

dni zániku dohody o spolupráci vznikl nárok. Provize budou Partnerovi

vyplaceny nejpozději do 14 dnů ode dne doručení faktury.

 1. Ochrana obchodního tajemství Poskytovatele

10.1. Při sjednávání dohody o spolupráci a jejím plnění mohou být Partnerovi

sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost

vyplývá z jejich povahy. Partner se zavazuje tyto informace zejména

- uchovávat jako důvěrné;

- neposkytnout je bez souhlasu Poskytovatele jiné osobě;

- nevyužít je k jinému účelu než k plnění dohody o spolupráci;

- nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

10.2. V případě nedodržení povinnosti dle článku 10.1 může být Partnerovi

účtována smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč.

 1. Ochrana osobních údajů

11.1. Poskytovatel prohlašuje, že data Partnera budou chráněna v souladu s

příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

ve znění pozdějších předpisů. Práva Partnera na informace o zpracování

osobních údajů, právo požadovat opravu či další práva se řídí platným zněním

zákona o ochraně osobních údajů.

11.2. Registrací do provizního systému vyjadřuje Partner svůj souhlas se zasíláním

e-mailových zpráv, které budou sloužit k zasílání novinek a informací

souvisejících s kampaněmi v provizním systému či s předmětem podnikání

Poskytovatele. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

11.3. Při realizaci kampaní, zejména při zasílání e-mailových zpráv, se Partner

zavazuje dodržovat právní předpisy České republiky, zejména zákon č.

480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

11.4. V případě, že při realizací kampaní dojde k porušení právních předpisů dle

předchozího článku 11.3 Partnerem, nese za toto porušení výlučnou

odpovědnost Partner. V případě, že bude po Poskytovateli v souvislosti s

takovou protiprávní činností Partnera požadováno peněžité plnění, má

Poskytovatel vůči Partnerovi nárok na úhradu takového plnění, včetně

nákladů na právní zastoupení.

 1. Závěrečná ustanovení

12.1. V případě, že porušením těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů

vznikla Poskytovateli škoda, je Partner povinen ji nahradit v plné výši (výše

škody se nesnižuje o nevyplacené provize).

12.2. Pokud vztah právní vztah založený dohodou o spolupráci obsahuje

mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se

řídí českým právem.

Obchodní podmínky v tomto znění jsou platné od 10.12.2020