V termínu od 3. do 11. června nebudeme expedovat eshop s fyzickým zbožím. Digitální zboží bude odcházet beze změny. Děkujeme za pochopení!

Obchodní podmínky

Chceš vrátit nebo vyměnit zboží  zakoupené v našem obchodě? Jak postupovat se v přehledné formě dočteš tu. 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, Šijeme hravě s.r.o.

Formuláře k reklamaci a odstoupení od smlouvy

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti Šijeme hravě s.r.o., se sídlem Březnická 582, Liberec 8, IČO 09617248, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C46051 vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, e-mail info@sijemehrave.cz, telefonní číslo +420 721 909 677, adresa provozovny 5. května 60/42 („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.sijemehrave.cz.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde https://www.sijemehrave.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a slovenském jazyce (viz níže). Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky www.sijemehrave.cz („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

1.              NĚKTERÉ DEFINICE

1.1.         Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

1.2.         Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

1.3.         Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

1.4.         DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

1.5.         Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

1.6.         Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;

1.7.         Uživatelský účet v eshopu je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;

1.8.         Uživatelský účet v Akademii je účet zřízený automaticky v rámci zpracování objednávky. Tento účet se zřizuje v případě, že ve Vaší objednávce bylo obsaženo zboží, které se Vám má zpřístupnit přes Akademii. Je založen na základě osobních údajů poskytnutých v objednávce (nejdůležitější je hlavně emailová adresa). Zda právě vaše zboží vyžaduje dodání přes Akademii se dozvíte v informacích vedených u jednotlivého zboží v E-shopu.

1.9.         Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;

1.10.      Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

2.              Obecná ustanovení a poučení

2.1.         Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu. Prodej vybraného (fyzického, případně kombinovaného) zboží je pak umožněn i na prodejních a prezentačních akcích prodávajícího (živé workshopy, výstavy atd.). Na tento typ prodeje se vztahují tyto obchodní podmínky přiměřeně.

2.2.         Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

2.3.         Na našem E-shopu také poskytujeme přístup k hodnocení Zboží provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele. Prodávající nijak recenze neupravuje a uveřejňuje všechny jejich typy, i případné negativní. Prodávající si ale vyhrazuje právo schovat recenze, které nesouvisí s produktem nebo obchodem, nebo se nezakládají na pravdě a jsou vydány se zjevným úmyslem prodávajícího poškodit.

3.              UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1.         Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

3.2.         Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

3.3.         K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

a)         Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Přidat do košíku“);

b)         Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;

c)         Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

3.4.         V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Kromě těchto Podmínek je nutno souhlasit i s pravidly užití digitálního obsahu Šijeme hravě. I k tomuto potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. (Toto políčko je třeba z technických důvodů zaškrtnout i v případě, že Vaše objednávka neobsahovala žádné digitální zboží, v takovém případě z Vašeho souhlasu nevyplývají žádné závazky). Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.

3.5.         Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi.

3.6.         Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.

3.7.         V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

3.8.         V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

3.9.         V případě, že máte zřízen Uživatelský účet v eshopu, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

3.10.      V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.

3.11.      V košíku je také možno přikoupit vybrané zboží formou doplňkového prodeje. Zaškrtávací políčka u tohoto zboží pak plní funkci tlačítka „Přidat do košíku“. Zaškrtnete-li zaškrtávací políčko u zboží, bude zboží přidáno k vaší objednávce. Využití doplňkového prodeje v košíku je plně dobrovolné. Pokud nezaškrtnete žádné políčko, zůstane v košíku pouze zboží, které jste nakoupili v rámci standardního nákupu.

4.              Uživatelský účet V eshopu

4.1.         Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.

4.2.         Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

4.3.         Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.

4.4.         Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

4.5.         Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 24 měsíců nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

4.6.         Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

5.       UŽIVATELSKÝ ÚČET V AKADEMII

5.1.     Akademie je online systém, který je postavený na opensource řešení moodle a není propojena s uživatelským účtem kupujícího (myšleno na webu www.sijemehrave.cz).

5.2.     Na základě Vaší objednávky v eshopu Vám může být zřízen Uživatelský účet v Akademii Šijeme hravě. Zda tomu tak bude závisí na povaze zboží v objednávce. Zpravidla je Uživatelský účet v Akademii využíván k distribuci návodů na šití, webinářů a online kurzů (i těch spojených se sadou Chytré pravítko®).

5.3.     Uživatelský účet v akademii si nevytváříte sami, vytváří jej automat při vyřízení objednávky a to na základě osobních údajů, které jsou uvedeny v objednávce. Především je pak důležitá emailová adresa, křestní jméno a příjmení.

5.4.     Přístup k Uživatelskému účtu v akademii je zabezpečený. A to primárně propojením Uživatelského účtu v Akademii s osobním účtem na Facebooku. Pokud toto propojení není možné či funkční (buď osobní účet na Facebooku nemáte, nebo jej má vedený na jiný email, než uvedete v objednávce), můžete si k Uživatelskému účtu v Akademii nastavit heslo pomocí návodného formuláře a následně přistupovat k Uživatelskému účtu v Akademii pomocí tohoto hesla a předdefinovaného uživatelského jména.

5.5.     My jsme povinni předat Vám veškeré informace týkající se Vašeho Uživatelského účtu v Akademii, a to především ty související s tím, jak se do tohoto účtu přihlásit a jak postupovat v případě problémů a scénářů, které mohou nastat. Tyto informace předáváme vždy v emailu s předmětem Návody a webináře – objednávka číslo XXXX (doplňte si číslo objednávky), který obdržíte v rámci vyřízení své objednávky. Veškeré instrukce jsou ale dostupné i na webu formou FAQ = Nejčastějších otázek a odpovědí.    

5.6.     Uživatelský účet v Akademii je osobní a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám. Výjimkou je, nakupujete-li se záměrem obdarovat někoho jiného. V takovém případě je postoupení obsahu Uživatelského účtu v Akademii možné. V tomto případě se řiďte instrukcemi zpracovanými v naší nápovědě.

5.7.     Váš uživatelský účet v Akademii můžeme zrušit, ale jedině v případě, že porušíte své povinnosti dle Smlouvy, nebo pokud už byl jeho obsah převeden na třetí osobu (ve smyslu odstavce 5.6 těchto Podmínek).

5.8.     Uživatelský účet v Akademii je dostupný online 24 hodin denně 7 dní v týdnu bez data ukončení členství, čerpat zakoupené zboží je tedy možné kdykoli. Nicméně vezměte, prosím, na vědomí, že akademie, případně formulář na nastavení vlastního hesla, vyžadují tu a tam hardwarovou či programovou údržbu. A ač jsou technické výpadky v systému minimální a trvají nejkratší možnou dobu, nelze je zcela vyloučit.

6.              CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

6.1.         Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

6.2.         Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

6.3.         Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

a)       Bankovním převodem. Informace o bankovních účtech prodávajícího Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky (dále jen „účet prodávajícího“, „Náš účet“). V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do tří dnů. Při platbě bankovním převodem je kupující povinen uvést správně variabilní symbol (=číslo objednávky).

6.3.a.1.  Platby v Českých korunách provádějte na účet vedený u společnosti FIO Banka, číslo 2101884481/2010.

6.3.a.2.  Platby v Eurech provádějte na účet vedený u společnosti FIO Banka, číslo 2401884491/2010, IBAN: CZ60 2010 0000 0024 0188 4491, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

b)       Online kartou nebo rychlým bankovním převodem. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu The pay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://web.thepay.cz/kategorie/obchodni-podminky/. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do tří dnů. Pokud se online platba z jakéhokoli důvodu nezdaří, je možno vždy zboží zaplatit bankovním převodem a to dle informací o provedení platby, které Vám zašleme v rámci potvrzení objednávky.

6.4.         Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též dostupná v Uživatelském úču v eshopu.

6.5.         Slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.6.         Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

7.              DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI          

7.1.         Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:

a)       Osobní odběr na Naší provozovně (5. května 60/42, Liberec). A to v pracovní dny mezi (cca) 8:00 a 15:30 vždy (!) po předchozí telefonické domluvě. Zboží  je připraveno k osobnímu odběru po dobu 30 kalendářních dní od výzvy k vyzvednutí. Po uplynutí tohoto času se může stát, že objednávka už nebude na provozovně  připravena a bude stornována. Pokud si nemůžete zboží vyzvednout v požadovaném termínu, informujte Nás o tom včas a domluvíme se na alternativách doručení zásilky (například doplacení poštovného a odeslání zásilky některým z našich dopravců). Pokud tak neučiníte, nejedná se z vaší strany o validní odstoupení od smlouvy a v takovém případě máte jako kupující nárok na vrácení peněz, nicméně prodávající si bude účtovat skladné, o které tuto částku poníží. A to až ve výši až 10 kč/den (tedy až 300 Kč).

b)       Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna;

c)       Doručení prostřednictvím dopravní společnosti PPL CZ;

d)       Emailem. Touto formou je doručováno veškeré digitální zboží z Eshopu. U digitálního zboží nelze volit jinou formu doručení. (Tedy i pokud objednávka obsahuje zároveň digitální a fyzické zboží doručené přepravní společností, to digitální vždy obdržíte emailem). Doručení emailem pak pojímá i doručení Zboží přes Uživatelský účet v Akademii – samotným emailem v tomto případě nejsou doručovány soubory formou přílohy, nýbrž veškeré informace spojené s přihlášením do Uživatelského účtu v Akademii.

7.2.         Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky a Slovenska.

7.3.         Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení každého Zboží Vám je sdělena i v potvrzení Objednávky a u každého jednotlivého zboží v eshopu. Doba dodání objednávky se pak shoduje s dobou dodání posledního produktu ve vaší objednávce. Objednávku nelze dělit a dříve naskladněné zboží doručit zvlášť. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu a SMS.

a)       Elektronické zboží vám bude zasláno/zpřístupněno do několika minut poté, co eshop zaregistruje Vaší platbu. Což je v případě platby přes platební bránu většinou do několika málo minut, platby převodem na CZK účet si eshop kontroluje sám automaticky několikrát denně v intervalech (nikoli kontinuálně – i v případě okamžité bankovní platby tedy může dojít ke zdržení vyřízení Vaší objednávky v řádu několika hodin), platby na euro účet kontrolujeme ručně alespoň jedenkrát za dva pracovní dny. Doručení digitálního zboží jste povinni si zkontrolovat a nesrovnalosti řešit neprodleně. Nejdéle však do 7 dnů od vyřízení objednávky.

7.3.a.1.  Digitální obsah Střihy obdrží kupující jako přílohu emailu. V případě velikosti nad 15 MB budou střihy doručeny ve vícero emailech.

7.3.a.2.  Digitální obsah Návody a webináře bude kupujícímu zpřístupněn v uživatelském účtu v Akademii.

b)       Fyzické zboží vám bude zasláno v závislosti na dostupnosti. Zboží, které bylo skladem, případně papírové střihy, které tiskneme sami na zakázku, bude zasláno do dvou pracovních dnů. Zpravidla expedujeme v pondělí/středu/pátek. O případných výpadcích v expedici (např. o letních prázdninách, o Vánocích atd.) budete vždy informováni – a to minimálně formou výstražné hlášky v eshopu. U fyzického zboží závisí doba doručení na několika faktorech (délka dodavatelského řetězce atd.), o přibližné délce jste ale vždy informováni v popisku Dostupnosti zboží v eshopu.

c)       Pokud i přes veškerou naši snahu, aby tomu tak nebylo, dojde k situaci, že dostupnost zboží v eshopu neodpovídá reálnému stavu, budeme Vás po zjištění této situace kontaktovat a vzniklou situaci se pokusíme vyřešit domluvou.  Takový kontakt očekávejte nejdéle do dvou pracovních dní od zaplacení objednávky.

7.4.         Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.

7.5.         V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 7.3.c) Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, případně Zboží uskladnit, za což nám od Vás náleží úplata. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

7.6.         Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 7 dnů od doručení e-mailu.

7.7.         Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 7.3.c) Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

7.8.         V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:

a)       mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;

b)       prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.

8.              Kvalita digitálního obsahu

8.1.     Čtení digitálního obsahu zakoupených produktů může vytvářet nové požadavky na software, a to na straně kupujícího. Pro představu, pro čtení souborů ve formátu PDF je třeba mít nainstalovaný kompatibilní program (například Acrobat reader). Pro přihlášení do Uživatelského účtu v Akademii je třeba mít povolené cookies v internetovém prohlížeči. Obsah a forma zpřístupnění jednotlivých produktů je vždy specifikována v popisu produktu v eshopu.

8.2.     Elektronické střihy v PDF jsou ve formátu A4 pro domácí tiskárnu. Pokud není uvedeno jinak, jedná se o 16 listů formátu A4. Dále je k dispozici formát PDF A0, nebo A0+ (delší strana A0 v jednom rozměru). Tyto velkoformáty jsou určeny pro tisk v profi copy studiu. U některých střihů je k dispozici i PDF střih pro projektor s vyznačenými vrstvami, které lze zobrazit/skrýt.

8.3.     Foto návody, video návody a webináře jsou kupujícímu zpřístupněny v Uživatelském účtu v akademii. Většinou se jedná o návody ve formátu PDF s čitelnými fotografiemi. Velikost těchto souborů držíme pod 20 MB (v mimořádných případech mohou tuto hranici mírně překročit). Mohou být doplněna o vložená videa (v minimální kvalitě SD, která lze přehrát v online přehrávači, kdy není nutné stahování do počítače kupujícího). Prodávající si vyhrazuje právo obsah těchto souboru a videí měnit, doplňovat a vylepšovat, a to vždy jen ve prospěch kupujícího (nikdy tak nedojde k zúžení obsahu již zakoupeného zboží). Kupujícímu z čerpání těchto změn samozřejmě neplynou žádné nové závazky.

8.4.     Kupující bere na vědomí, že veškerý digitální obsah, jak návodů, tak i střihů na šití je v českém jazyce. A to i v případě, že je dodáván na Slovensko.   

9.              PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1.         Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 7.7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:

a)       odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

b)       je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;

c)       je dodáno s ujednaným příslušenstvím;

d)       je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

e)       množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

f)        je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat a jež bylo popsáno v eshopu v popisu produktu; 

9.2.         Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

9.3.         V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 9.1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na adresu provozovny uvedené u Našich identifikačních údajů, případně osobně na adrese 5. května 60/42, Liberec. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.

9.4.         Má-li Zboží vadu, máte následující práva:

a)       na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo

b)       na odstranění vady opravou Zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

9.5.         Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

9.6.         Dále máte právo na:

a)       přiměřenou slevu z Ceny; nebo

b)       odstoupení od Smlouvy,

jestliže:

a)       odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;

b)       se vada projeví opakovaně,

c)       je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo

d)       je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

9.7.         Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

9.8.         V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.

9.9.         Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

9.10.      Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

a)       datum, kdy jste reklamaci uplatnili;

b)       co je obsahem reklamace;

c)       jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;

d)       Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

9.11.      Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

9.12.      O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.

9.13.      V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

9.14.      V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží. Vadou se však nerozumí nedoručení digitálního zboží z důvodu uvedení nesprávné emailové adresy kupujícím, nebo z důvodů technických – jako je například plná emailová schránka na straně kupujícího. Prodávající dále nenese odpovědnost za nedodání z důvodu nastavení emailové schránky s blokováním příloh, případně jiných technických překážek na straně kupujícího.

9.15.      Látky lze vracet pouze v případě kazu. A to vcelku nerozstříhané!

10.      Odstoupení od smlouvy

10.1.      K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

10.2.      V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. Výjimku však v tomto případě tvoří digitální zboží a zboží popsané v článku 10.4. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě, které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.

10.3.      Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresu provozovny u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany.

10.4.      Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku. Zvláště věnujte pozornost:

a)       Papírové střihy a metráž látek nelze vrátit, jedná se o prodej na zakázku. Návody na šití a online kurzy lze vrátit pouze v případě, že do Uživatelského účtu v Akademii nebyl zaznamenán žádný přístup od okamžiku realizace objednávky. Fyzické zboží ze sady Chytré pravítko® lze vrátit jen kompletní, se všemi díly s vrchní ochrannou folií, která sama o sobě nijak nebrání vyzkoušení produktu. Ideálně i v originálním obalu zabezpečenou bublinkovou folií a pěnovou ochranou proti poškození rohů. Zásilku je rovněž kupující povinen pojistit. Digitální obsah kurzů k sadě Chytré pravítko® lze vrátit za stejných podmínek, jako jiné návody na šití a online kurzy v Uživatelském účtu v Akademii (popsáno v úvodu bodu a)). Cena Sady Chytré pravítko® se pak skládá z ceny za fyzické zboží a za spojené online kurzy. Přesné vyčíslení cen fyzického zboží v sadě a zboží digitálního je pak uvedeno v detailu produktu.

b)       Co se týče digitálního zboží, kupující při realizaci objednávky souhlasí se zpřístupněním digitálního obsahu před lhůtou 14 dní od vytvoření objednávky a bere tímto na vědomí, že okamžitým poskytnutím digitálního obsahu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy. V případě digitálního obsahu odemčeného v Uživatelském účtu v Akademii, bere kupující na vědomí, že právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní ztrácí v okamžiku přihlášení do tohoto účtu v Akademii. K tomuto časovému údaji má prodávající v administraci Akademie jednoduchý přístup. Kupující také bere na vědomí, že je oprávněn při využití služby užít zpřístupněný digitální obsah výhradně pro svoji osobní potřebu.

10.5.      Lhůta k odstoupení dle čl. 10.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

10.6.      V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 10.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

10.7.      V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

10.8.      V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 10.2 Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

10.9.      My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží). Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu. 

10.10.  Je-li společně se Zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

11.     Řešení sporů se spotřebiteli

11.1.      Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

11.2.      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@sijemehrave.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

11.3.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

11.4.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

12.           Závěrečná ustanovení

12.1.      Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

12.2.      Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

12.3.      Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. Podmínky, které se vztahují ke konkrétní objednávce, obdrží kupující vždy společně s potvrzením objednávky – jako přílohu emailu.

12.4.      V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

12.5.      Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

12.6.      Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 7. listopadu 2023.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY, Šijeme hravě s.r.o.

Tieto všeobecné obchodné podmienky ("Obchodné podmienky") spoločnosti Šijeme hravě s.r.o, so sídlom Březnická 582, Liberec 8, IČO 09617248, zapísaná v obchodnom registri pod č. C46051 vedenom Krajským súdom v Ústí nad Labem, e-mail info@sijemehrave.cz, telefónne číslo +420 721 909 677, adresa prevádzkarne 5. května 60/42, Liberec (ďalej len "My" alebo "Predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z, Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), vzájomné práva a povinnosti Vás ako kupujúcich a nás ako predávajúcich, ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "Zmluva") uzatvorenej prostredníctvom E-shopu na webovej stránke www.sijemehrave.cz.

Všetky informácie o spracovaní vašich osobných údajov sú uvedené v Zásadách spracovania osobných údajov, ktoré nájdete tu https://www.sijemehrave.cz/ochrana-osobnich-udaju/.

Ustanovenia týchto podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Zmluva a obchodné podmienky sú v českom jazyku. Tieto Podmienky môžeme jednostranne zmeniť alebo doplniť. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie Podmienok.

Ako viete, komunikujeme predovšetkým na diaľku. Preto je predmetom našej Zmluvy aj použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ktoré nám umožňujú vzájomnú dohodu bez súčasnej fyzickej prítomnosti Nás a Vás, a Zmluva sa tak uzatvára na diaľku v prostredí E-shopu, prostredníctvom rozhrania webovej stránky www.sijemehrave.cz (ďalej len "webové rozhranie E-shopu").

Ak je niektorá časť Podmienok v rozpore s tým, na čom sme sa vzájomne dohodli v rámci procesu Vášho nákupu v našom E-shope, táto konkrétna dohoda má prednosť pred Podmienkami.

1. NIEKTORÉ DEFINÍCIE

1.1 Cena znamená sumu, ktorú zaplatíte za Tovar;

1.2. Cena za dopravu je suma, ktorú zaplatíte za dodanie Tovaru vrátane nákladov na jeho balenie;

1.3 Celková cena je súčtom Ceny a Poplatku za dopravu;

1.4. DPH je daň z pridanej hodnoty v súlade s platnými právnymi predpismi;

1.5 Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;

1.6 Objednávka je Váš záväzný návrh na uzavretie zmluvy o kúpe Tovaru s nami;

1.7. Používateľský účet v e-shope je účet zriadený na základe Vami poskytnutých údajov, ktorý umožňuje ukladanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzatvorených Zmlúv;

1.8. Toto konto sa vytvorí, ak vaša objednávka obsahuje Tovar, ktorý vám má byť sprístupnený prostredníctvom Akadémie. Zisťuje sa na základe osobných údajov uvedených v objednávke (predovšetkým e-mailovej adresy). To, či váš tovar vyžaduje doručenie prostredníctvom Akadémie, zistíte v informáciách uvedených pri jednotlivých tovaroch v e-shope.

1.9 Vy ste osoba, ktorá nakupuje v našom e-shope, právne označovaná ako kupujúci;

1.10. Tovar je všetko, čo si môžete kúpiť v e-shope.

2.            VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A POKYNY

2.1 Nákup Tovaru je možný len prostredníctvom webového rozhrania E-shopu. Predaj vybraného (fyzického alebo kombinovaného) tovaru je možný aj na predajných a prezentačných podujatiach predávajúceho (živé workshopy, výstavy atď.). Tieto podmienky sa primerane vzťahujú na tento typ predaja.

2.2 Pri kúpe Tovaru je vašou povinnosťou poskytnúť nám všetky informácie správne a pravdivo. Preto budeme považovať informácie, ktoré ste nám poskytli v objednávke, za správne a pravdivé.

2.3 V našom e-shope poskytujeme aj prístup k recenziám Tovaru od iných spotrebiteľov. Autenticitu takýchto recenzií zabezpečujeme a kontrolujeme ich prepojením s konkrétnymi objednávkami, takže v našom internom systéme vidíme prepojené ID objednávky pre každú recenziu a môžeme overiť a dokázať, že recenzia pochádza od skutočného spotrebiteľa. Predajca recenzie nijako neupravuje a zverejňuje všetky typy recenzií vrátane negatívnych. Predávajúci si však vyhradzuje právo skryť recenzie, ktoré nesúvisia s produktom alebo obchodom, alebo sa nezakladajú na pravde a sú uverejnené so zjavným úmyslom poškodiť predávajúceho.

3.            UZAVRETIE ZMLUVY

3.1 Zmluva s nami môže byť uzatvorená len v českom jazyku.

3.2 Zmluva sa uzatvára na diaľku prostredníctvom E-shopu, pričom náklady na použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie znášate Vy. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú platíte za používanie týchto prostriedkov (t. j. najmä za prístup na internet), takže nemusíte očakávať žiadne dodatočné náklady, ktoré by sme vám účtovali nad rámec celkovej ceny. Odoslaním objednávky súhlasíte s naším používaním komunikačných zariadení na diaľku.

3.3 Aby sme mohli uzavrieť Zmluvu, musíte vytvoriť Objednávku v E-shope. Musí obsahovať tieto informácie:

(a) Informácie o Tovare, ktorý kupujete (v E-shope označíte Tovar, ktorý máte záujem kúpiť, kliknutím na tlačidlo "Pridať do košíka");

b) informácie o Cene, Dopravnom poplatku, spôsobe úhrady Celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia Tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci vytvárania Objednávky v používateľskom rozhraní E-shopu, pričom informácie o Cene, Dopravnom poplatku a Celkovej cene budú poskytnuté automaticky na základe Tovaru, jeho doručenia a Vami zvoleného spôsobu úhrady;

c) Vaše identifikačné a kontaktné údaje, ktoré nám umožnia doručiť Tovar, najmä vaše meno, priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.

3.4 Počas vytvárania Objednávky môže Zákazník meniť a kontrolovať údaje až do jej dokončenia. Po skontrolovaní stlačením tlačidla "Objednávka s povinnosťou platby" sa objednávka dokončí. Pred stlačením tlačidla však musíte potvrdiť, že ste si prečítali tieto Podmienky a súhlasíte s nimi, inak nebudete môcť dokončiť objednávku. Zaškrtávacie políčko slúži na potvrdenie a odsúhlasenie. Okrem týchto podmienok musíte súhlasiť aj s podmienkami používania digitálneho obsahu Šijeme hravě. Z technických dôvodov musí byť toto políčko zaškrtnuté, aj keď vaša objednávka neobsahuje žiadny digitálny tovar, v takom prípade váš súhlas neznamená žiadne záväzky). Po stlačení tlačidla "Objednať s povinnosťou platby" sa všetky vyplnené informácie odošlú priamo na adresu Nám.

3.5 Vašu objednávku potvrdíme čo najskôr po jej prijatí správou zaslanou na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Potvrdenie bude obsahovať zhrnutie objednávky a týchto podmienok ako prílohu e-mailovej správy. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú Obchodné podmienky platné v deň vystavenia Objednávky, t. j. priložené ako príloha k potvrdzujúcemu e-mailu. Potvrdenie objednávky predstavuje uzavretie zmluvy medzi nami a vami.

3.6 Môže sa stať, že vám nebudeme môcť potvrdiť objednávku. To zahŕňa situácie, keď Tovar nie je k dispozícii alebo keď si objednáte viac Tovaru, ako sme schopní dodať. Informáciu o maximálnom počte Tovaru vám však vždy poskytneme vopred v rámci E-shopu a nemala by vás prekvapiť. V prípade, že existuje akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôžeme potvrdiť Objednávku, budeme vás kontaktovať a zašleme vám ponuku na uzavretie Zmluvy vo forme zmenenej oproti Objednávke. V takom prípade bude zmluva uzavretá v okamihu, keď potvrdíte našu ponuku.

3.7 V prípade, že je v rámci E-shopu alebo v Objednávke uvedená zjavne nesprávna Cena, nie sme povinní dodať Vám Tovar za túto Cenu, a to ani v prípade, že ste obdržali potvrdenie Objednávky, a teda Zmluva bola uzatvorená. V takejto situácii vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme vám ponuku na uzavretie novej zmluvy v zmenenej podobe v porovnaní s objednávkou. V takom prípade bude nová zmluva uzavretá v okamihu, keď potvrdíte našu ponuku. Za zjavnú chybu v Cene sa považuje napríklad situácia, keď Cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýbajúca či vynechaná číslica.

3.8 V prípade uzavretia Zmluvy ste povinný zaplatiť Celkovú cenu.

3.9 Ak ste si v internetovom obchode zriadili používateľské konto, môžete prostredníctvom neho zadávať objednávky. Aj v tomto prípade ste však povinní skontrolovať presnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov. Spôsob vytvorenia objednávky je však rovnaký ako v prípade kupujúceho bez používateľského účtu, ale výhodou je, že nemusíte opakovane vypĺňať svoje identifikačné údaje.

3.10. V niektorých prípadoch vám umožníme využiť zľavu na nákup Tovaru. Aby bola zľava poskytnutá, musíte vyplniť údaje o zľave do vopred určeného poľa v návrhu objednávky. Ak tak urobíte, Tovar vám bude poskytnutý so zľavou.

3.11. Vybraný Tovar je možné pridať do košíka aj formou doplnkového predaja. Zaškrtávacie políčka týchto tovarov potom slúžia ako tlačidlo "Pridať do košíka". Ak zaškrtnete políčko pri tovare, tovar sa pridá do vašej objednávky. Použitie doplnkového predaja v košíku je úplne dobrovoľné. Ak nezaškrtnete žiadne políčko, v košíku zostane len tovar, ktorý ste si zakúpili v rámci štandardného nákupu.

4.            POUŽÍVATEĽSKÉ KONTO V E-SHOPE

4.1 Prístup k svojmu používateľskému účtu máte na základe svojej registrácie v e-shope.

4.2 Pri registrácii používateľského účtu ste povinný správne a pravdivo uviesť všetky údaje, ktoré ste zadali, a v prípade ich zmeny ich aktualizovať.

4.3 Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Je vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť o tomto prístupe a neposkytovať tieto informácie nikomu. V prípade ich zneužitia za to nenesieme zodpovednosť.

4.4 Používateľské konto je osobné, a preto nie ste oprávnení umožniť jeho používanie tretím osobám.

4.5 Vaše používateľské konto môžeme zrušiť, najmä ak ste ho nepoužívali viac ako 24 mesiacov alebo ak ste porušili svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy.

4.6 Používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvéru a softvéru.

5.            POUŽÍVATEĽSKÉ KONTO NA AKADÉMII

5.1 Akadémia je online systém, ktorý je postavený na opensource riešení moodle a nie je prepojený s používateľským účtom kupujúceho (teda s webovou stránkou www.sijemehrave.cz).

5.2 Na základe vašej objednávky v e-shope vám môže byť v Akadémii šitia hravo vytvorené používateľské konto. To, či ide o tento prípad, závisí od povahy tovaru v objednávke. Používateľské konto Akadémie sa spravidla používa na distribúciu návodov na šitie, webových seminárov a online kurzov (vrátane tých, ktoré sú spojené so súpravou Smart Ruler®).

5.3 Používateľský účet akadémie si nevytvárate sami, vytvorí ho automat pri zadávaní objednávky na základe osobných údajov uvedených v objednávke. Dôležité sú najmä e-mailová adresa, meno a priezvisko.

5.4 Prístup k používateľskému účtu v Akadémii je zabezpečený. Ide predovšetkým o prepojenie používateľského konta akadémie s osobným kontom na Facebooku. Ak toto prepojenie nie je možné alebo funkčné (buď nemáte osobné konto na Facebooku, alebo je vedené na inej e-mailovej adrese, ako ste uviedli vo svojej objednávke), môžete si nastaviť heslo pre používateľské konto akadémie pomocou formulára s pokynmi a potom pristupovať k používateľskému kontu akadémie pomocou tohto hesla a vopred definovaného používateľského mena.

5.5 Sme povinní poskytnúť vám všetky informácie týkajúce sa vášho používateľského účtu akadémie, najmä informácie o tom, ako sa do tohto účtu prihlásiť a čo robiť v prípade akýchkoľvek problémov alebo scenárov, ktoré môžu nastať. Tieto informácie vám vždy odovzdáme v e-maile s predmetom Pokyny a webové semináre - číslo objednávky XXXX (vyplňte prosím číslo objednávky), ktorý dostanete v rámci spracovania vašej objednávky. Všetky pokyny sú však k dispozícii aj na webovej stránke vo forme FAQ = často kladených otázok a odpovedí.    

5.6 Vaše používateľské konto Akadémie je osobné, a preto nie ste oprávnení umožniť jeho používanie tretím stranám. Výnimkou je, ak nakupujete s úmyslom darovať darček niekomu inému. V tomto prípade je možné priradiť obsah používateľského konta akadémie. V takom prípade postupujte podľa pokynov uvedených v našej pomoci.

5.7 Môžeme zrušiť vaše používateľské konto Academy, ale len v prípade, že porušíte svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy alebo ak bol jeho obsah už prevedený na tretiu stranu (v zmysle bodu 5.6 týchto Podmienok).

5.8 Váš používateľský účet Academy je dostupný online 24 hodín denne, 7 dní v týždni bez dátumu ukončenia členstva, takže zakúpený tovar môžete používať kedykoľvek. Upozorňujeme však, že Akadémia alebo formulár na nastavenie vlastného hesla si čas od času vyžadujú údržbu hardvéru alebo softvéru. Hoci technické poruchy systému sú minimálne a trvajú čo najkratšie, nemožno ich úplne vylúčiť.

6.            CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY, VÝHRADA VLASTNÍCTVA

6.1 Cena je vždy uvedená v rámci e-shopu, v návrhu objednávky a samozrejme v zmluve. V prípade rozporu medzi cenou uvedenou za Tovar v rámci E-shopu a cenou uvedenou v Návrhu objednávky platí cena uvedená v Návrhu objednávky, ktorá je vždy rovnaká ako cena v Zmluve. V rámci návrhu objednávky je uvedená aj cena za dopravu, prípadne podmienky, za ktorých je doprava bezplatná.

6.2 Celková Cena je uvedená vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom.

6.3 Úhrada celkovej ceny sa od vás bude vyžadovať po uzavretí Zmluvy a pred dodaním Tovaru. Celkovú cenu môžete zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

(a) bankovým prevodom. V rámci potvrdenia objednávky vám zašleme informácie o bankových účtoch predávajúceho ("účet predávajúceho", "náš účet"). V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena splatná do troch dní. Pri platbe bankovým prevodom je kupujúci povinný uviesť správny variabilný symbol (=číslo objednávky).

6.3.a.1. Platby v českých korunách sa vykonávajú na účet vedený vo FIO Banke, číslo 2101884481/2010.

6.3.a.2. Platby v eurách by sa mali uskutočniť na účet vedený vo FIO Banke, číslo 2401884491/2010, IBAN: CZ60 2010 0000 0024 0188 4491, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

b) Online kartou alebo rýchlym bankovým prevodom. V tomto prípade sa platba uskutočňuje prostredníctvom platobnej brány The pay a platba podlieha podmienkam tejto platobnej brány, ktoré sú k dispozícii na adrese: https://web.thepay.cz/kategorie/obchodni-podminky/. V prípade platby kartou online je celková cena splatná do troch dní. Ak online platba z akéhokoľvek dôvodu zlyhá, vždy je možné zaplatiť tovar bankovým prevodom podľa platobných informácií, ktoré vám zašleme ako súčasť potvrdenia objednávky.

6.4 Faktúra bude vystavená elektronicky po zaplatení Celkovej ceny a bude zaslaná na vašu e-mailovú adresu. Faktúra bude k dispozícii aj v používateľskom konte v e-shope.

6.5. Zľavy z ceny Tovaru poskytované Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať.

6.6 Vlastnícke právo k Tovaru na Vás prechádza až po zaplatení Celkovej ceny a prevzatí Tovaru. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena uhradená pripísaním na Náš účet, inak je uhradená v čase platby.

7.            DODANIE TOVARU, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

7.1 Tovar Vám bude doručený spôsobom podľa Vášho výberu, pričom si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

a) Osobný odber v našich priestoroch 5. května 60/42 Liberec. V pracovných dňoch od (cca) 8:00 do 15:30 vždy (!) po predchádzajúcej telefonickej dohode.

b) Osobný odber na predajniach spoločnosti Zásilkovna;

c) doručenie prostredníctvom prepravnej spoločnosti PPL CZ;

d) e-mailom. Týmto spôsobom sa dodáva všetok digitálny tovar z Eshopu. V prípade digitálneho tovaru nie je možné zvoliť inú formu doručenia (t. j. aj keď objednávka obsahuje digitálny aj fyzický tovar doručený prepravnou spoločnosťou, digitálny tovar vám bude vždy doručený e-mailom). Doručenie e-mailom zahŕňa aj doručenie Tovaru prostredníctvom používateľského konta Akadémie - v tomto prípade sa e-mailom samotným nedoručujú súbory ako prílohy, ale všetky informácie súvisiace s prihlásením do používateľského konta Akadémie.

7.2 Tovar je možné dodať len v rámci Českej republiky a Slovenska.

7.3 Doba dodania Tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a zvoleného spôsobu doručenia a platby. Predpokladaný čas dodania každého Tovaru je tiež uvedený v potvrdení objednávky a pri každom jednotlivom tovare v e-shope. Čas doručenia vašej objednávky sa potom bude zhodovať s časom doručenia posledného výrobku vo vašej objednávke. Objednávku nie je možné rozdeliť a predtým naskladnený Tovar dodať samostatne. Čas uvedený v týchto podmienkach je len orientačný a môže sa líšiť od skutočného času dodania. V prípade osobného odberu v našich priestoroch vás budeme vždy informovať o možnosti vyzdvihnutia Tovaru prostredníctvom e-mailu a SMS.

a) Elektronický tovar bude odoslaný/prístupný do niekoľkých minút po zaregistrovaní vašej platby v eshope. V prípade platby cez platobnú bránu je to zvyčajne do niekoľkých minút, platby bankovým prevodom na korunový účet eshop kontroluje automaticky niekoľkokrát denne v intervaloch (nie nepretržite - aj v prípade okamžitej bankovej platby môže dôjsť k niekoľkohodinovému oneskoreniu spracovania vašej objednávky), platby na eurový účet sú kontrolované manuálne minimálne raz za dva pracovné dni. Ste povinní skontrolovať dodanie digitálneho tovaru a okamžite vyriešiť prípadné nezrovnalosti. Najneskôr však do 7 dní od spracovania objednávky.

7.3.a.1. Digitálny obsah Kupujúci dostane digitálny obsah ako prílohu e-mailu. V prípade veľkosti väčšej ako 15 MB budú úpravy doručené vo viacerých e-mailoch.

7.3.a.2. Digitálny obsah Výučbové materiály a webové semináre budú kupujúcemu sprístupnené v účte používateľa akadémie.

b) Fyzický tovar vám bude zaslaný podľa dostupnosti. Tovar, ktorý máme na sklade, alebo papierové výrezy, ktoré si sami vytlačíme na objednávku, vám zašleme do dvoch pracovných dní. Zásielky spravidla odosielame v pondelok/stredu/piatok. O prípadnom prerušení expedície (napr. letné prázdniny, Vianoce atď.) budete vždy informovaní - minimálne prostredníctvom upozornenia v obchode. V prípade fyzického tovaru závisí doba dodania od viacerých faktorov (dĺžka dodávateľského reťazca atď.), ale o približnej dĺžke ste vždy informovaní v popise dostupnosti v obchode.

c) Ak napriek nášmu úsiliu nastane situácia, že dostupnosť tovaru v obchode nezodpovedá skutočnému stavu, budeme vás po zistení tejto situácie kontaktovať a pokúsime sa situáciu vyriešiť dohodou.  Takýto kontakt by ste mali očakávať najneskôr do dvoch pracovných dní od zaplatenia objednávky.

7.4 Po prevzatí Tovaru od dopravcu ste povinný skontrolovať neporušenosť obalu Tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi a nám. V prípade, že sa na obale vyskytne akákoľvek vada, ktorá svedčí o neoprávnenom zásahu do zásielky, nie je Vašou povinnosťou prevziať Tovar od Dopravcu.

7.5 V prípade, že porušíte svoju povinnosť prevziať Tovar, s výnimkou prípadu podľa bodu 7.3.c) Podmienok, nebude to mať za následok porušenie našej povinnosti dodať Vám Tovar. Vaše neprijatie Tovaru zároveň neznamená odstúpenie od Zmluvy medzi nami a Vami. V takom prípade však máme právo odstúpiť od Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy z Vašej strany alebo uskladniť Tovar, za čo máme od Vás nárok na úhradu. Ak sa rozhodneme odstúpiť od Zmluvy, odstúpenie je účinné dňom, keď vám odstúpenie doručíme. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na zaplatenie Ceny za prepravu ani prípadný nárok na náhradu škody.

7.6 Ak z dôvodov na Vašej strane dôjde k opätovnému dodaniu Tovaru alebo k jeho dodaniu iným spôsobom, ako bolo dohodnuté v Zmluve, ste povinný uhradiť nám náklady na takéto opätovné dodanie. Platobné údaje na úhradu týchto nákladov vám budú zaslané na vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve a sú splatné 7 dní od prijatia e-mailu.

7.7 Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Vás okamihom jeho prevzatia. V prípade, že Tovar neprevezmete, s výnimkou prípadu podľa bodu 7.3.c) Podmienok, riziko poškodenia Tovaru na vás prechádza v okamihu, keď ste mali možnosť Tovar prevziať, ale z dôvodov, ktoré ste nemohli ovplyvniť, ste ho neprevzali. Prechod nebezpečenstva škody na Tovare znamená, že od tohto momentu znášate všetky dôsledky spojené so stratou, zničením, poškodením alebo akýmkoľvek znehodnotením Tovaru.

7.8 V prípade, že Tovar nebol v E-shope uvedený ako skladom a bola uvedená orientačná doba dostupnosti, budeme vás o tom vždy informovať:

(a) mimoriadny výpadok vo výrobe Tovaru, pričom vám vždy poskytneme nový predpokladaný termín dostupnosti alebo informáciu o tom, že Tovar nebude možné dodať;

b) oneskorenie dodania Tovaru od nášho Dodávateľa a My Vám vždy oznámime nový očakávaný čas dodania.

8.            KVALITA DIGITÁLNEHO OBSAHU

8.1 Čítanie digitálneho obsahu zakúpených produktov môže na strane kupujúceho vytvoriť nové požiadavky na softvér. Pre predstavu, aby ste mohli čítať súbory PDF, musíte mať nainštalovaný kompatibilný program (napríklad Acrobat reader). Aby ste sa mohli prihlásiť do používateľského konta akadémie, musíte mať vo svojom internetovom prehliadači povolené súbory cookie. Obsah a forma zverejnenia jednotlivých produktov sú vždy uvedené v popise produktu v internetovom obchode.

8.2 Elektronické výstrižky vo formáte PDF sú vo formáte A4 na domácu tlač. Ak nie je uvedené inak, ide o 16 listov formátu A4. K dispozícii je aj formát PDF A0 alebo A0+ (dlhšia strana A0 v jednom rozmere). Tieto veľké formáty sú určené na tlač v profesionálnom kopírovacom štúdiu. Pre niektoré rezy je k dispozícii aj rez PDF pre projektor s označenými vrstvami, ktoré možno zobraziť/skryť.

8.3 Fotonávody, videonávody a webové semináre sú kupujúcemu k dispozícii v používateľskom účte v Akadémii. Vo väčšine prípadov sú tieto návody vo formáte PDF s čitateľnými fotografiami. Veľkosť týchto súborov udržiavame pod 20 MB (vo výnimočných prípadoch môžu tento limit mierne prekročiť). Môžu byť doplnené vloženými videami (v minimálnej kvalite SD, ktoré sa dajú prehrať v online prehrávači, kde nie je potrebné sťahovanie do počítača kupujúceho). Predávajúci si vyhradzuje právo meniť, dopĺňať a vylepšovať obsah týchto súborov a videí, a to vždy len v prospech kupujúceho (nikdy tým nedôjde k zníženiu obsahu už zakúpeného tovaru). Kupujúcemu v dôsledku týchto zmien samozrejme nevznikajú žiadne nové povinnosti.

8.4 Kupujúci berie na vedomie, že všetok digitálny obsah, návody aj šijacie vzory sú v českom jazyku. Dokonca aj v prípade, že sa doručuje na Slovensko.   

9.            PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

9.1 Ručíme za to, že v čase prechodu nebezpečenstva škody na Tovare podľa článku 7.7 Podmienok je Tovar bez vád, najmä že Tovar:

a) zodpovedá dohodnutému opisu, typu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam;

b) je vhodný na účel, na ktorý ho požadujete a s ktorým súhlasíme;

(c) je dodaný s dohodnutým príslušenstvom;

d) je vhodný na účel, na ktorý sa Tovar tohto druhu bežne používa;

(e) je svojím množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti rovnocenný s obvyklými vlastnosťami Tovaru rovnakého druhu, ktoré môžete rozumne očakávať, a to aj vzhľadom na verejné vyhlásenia nás alebo akejkoľvek inej osoby v rovnakom zmluvnom reťazci, najmä na reklamu alebo označenie;

f) je dodávaný s príslušenstvom vrátane obalu a ďalších pokynov na používanie, ktoré môžete odôvodnene očakávať a ktoré boli opísané v popise výrobku v obchode; 

9.2 Práva a povinnosti týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

9.3 V prípade, že Tovar má vady, t. j. najmä ak nie je splnená niektorá z podmienok podľa článku 9.1, môžete nás o takejto vade informovať a uplatniť práva z vadného plnenia (t. j. reklamovať Tovar) zaslaním e-mailu alebo listu na naše adresy uvedené v našich identifikačných údajoch alebo osobne na adrese 5. května 60/42, Liberec. Na podanie reklamácie môžete použiť aj nami poskytnutý vzorový formulár, ktorý je priložený ako príloha 1 k Podmienkam. Pri uplatnení práva z chybného plnenia si musíte vybrať spôsob riešenia chyby a túto voľbu nemôžete následne zmeniť bez nášho súhlasu. Reklamáciu vybavíme v súlade s právom z chybného plnenia, ktoré ste uplatnili.

9.4 Ak je Tovar chybný, máte nasledujúce práva:

(a) odstrániť vadu dodaním nového Tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúcej časti Tovaru; alebo

b) odstrániť vadu opravou Tovaru,

pokiaľ zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo neúmerne nákladný v porovnaní s iným spôsobom, čo sa posúdi najmä s ohľadom na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by Tovar mal bez vady, a či je možné vadu odstrániť iným spôsobom bez toho, aby to pre vás predstavovalo značné ťažkosti.

9.5 Sme oprávnení odmietnuť odstránenie vady, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné, najmä s ohľadom na závažnosť vady a hodnotu, ktorú by Tovar mal bez vady.

9.6 Máte tiež právo na:

a) primeranú zľavu z Ceny alebo

b) odstúpenie od zmluvy,

ak:

(a) odmietneme odstrániť vadu alebo ju neodstránime v súlade so zákonom;

b) závada sa opakuje,

c) vada je podstatným porušením Zmluvy; alebo

d) z nášho vyjadrenia alebo okolností je zrejmé, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez toho, aby vám to spôsobilo značné ťažkosti.

9.7 Právo na odstúpenie od Zmluvy nevzniká, ak je vada Tovaru nepodstatná.

9.8 Ak ste vadu Tovaru spôsobili sami, nevznikajú vám práva z vadného plnenia.

9.9 Vadou Tovaru nie je opotrebenie spôsobené bežným používaním Tovaru alebo v prípade použitého Tovaru opotrebenie zodpovedajúce rozsahu jeho predchádzajúceho používania.

9.10 Keď uplatníte reklamáciu, vydáme vám písomné potvrdenie, v ktorom bude uvedené:

(a) dátum, kedy ste podali žiadosť;

b) čoho sa pohľadávka týka;

c) aký spôsob vyrovnania požadujete;

d) vaše kontaktné údaje na účely poskytnutia informácií o vybavovaní reklamácie.

9.11. Ak sa nedohodneme na dlhšej lehote, odstránime nedostatky do 30 dní od prijatia reklamácie a poskytneme vám informácie o vybavení reklamácie na uvedené kontaktné údaje. Ak táto lehota uplynie márne, môžete od zmluvy odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu.

9.12. O vyriešení reklamácie Vás budeme informovať e-mailom a vystavíme Vám potvrdenie o dátume a spôsobe vyriešenia reklamácie. Ak je reklamácia oprávnená, máte nárok na náhradu primeraných nákladov, ktoré vám vznikli. Ste povinný predložiť doklad o týchto nákladoch, napr. účtenky alebo potvrdenia o preprave. V prípade, že bola vada odstránená dodaním nového Tovaru, je vašou povinnosťou vrátiť nám pôvodný Tovar, pričom náklady na jeho vrátenie znášame my.

9.13. Ak ste podnikateľom, je vašou povinnosťou oznámiť a reklamovať vadu bez zbytočného odkladu po tom, ako ste ju mohli zistiť, najneskôr však do troch dní odo dňa prevzatia Tovaru.

9.14. Ak ste spotrebiteľ, máte právo uplatniť si práva z chybného plnenia pre vadu, ktorá sa vyskytne na spotrebnom Tovare v lehote 24 mesiacov od prevzatia Tovaru. Za vadu sa však nepovažuje nedoručenie digitálneho tovaru z dôvodu, že Kupujúci uviedol nesprávnu e-mailovú adresu alebo z technických dôvodov - napríklad plná e-mailová schránka na strane Kupujúceho. Predávajúci ďalej nezodpovedá za nedoručenie z dôvodu nastavenia e-mailovej schránky s blokovaním príloh alebo iných technických prekážok na strane kupujúceho.

9.15.       Látky je možné vrátiť len v prípade ich znehodnotenia. A nie rez!

10.          ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1 K odstúpeniu od Zmluvy, t. j. k ukončeniu zmluvného vzťahu medzi nami a vami od jeho začiatku, môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku alebo v iných ustanoveniach Obchodných podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.

10.2 V prípade, že ste spotrebiteľ, t. j. osoba, ktorá nakupuje Tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, máte právo odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy, alebo ak ide o kúpu tovaru, tak do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Výnimkou je však digitálny tovar a tovar opísaný v článku 10.4. Ak sme uzavreli Zmluvu, ktorá zahŕňa dodanie viacerých kusov Tovaru alebo dodanie viacerých častí Tovaru, táto lehota začína plynúť až dňom dodania posledného kusu alebo časti Tovaru, a ak sme uzavreli Zmluvu, na základe ktorej vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane, začína plynúť dňom dodania prvej dodávky.

10.3 Od Zmluvy môžete odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na Našu adresu uvedenú v Našich identifikačných údajoch). Môžete tiež použiť nami poskytnutý vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto Obchodných podmienok.

10.4 Ani ako spotrebiteľ však nemôžete odstúpiť od Zmluvy v prípadoch, keď je predmetom Zmluvy plnenie uvedené v § 1837 Občianskeho zákonníka. Venujte osobitnú pozornosť:

(a) Papierové strihy a metráž látky nie je možné vrátiť, ide o predaj na objednávku. Šablóny na šitie a online kurzy je možné vrátiť len v prípade, že od momentu vykonania objednávky nebol zaznamenaný žiadny prístup k účtu používateľa v akadémii. Fyzické položky zo súpravy Smart Ruler® možno vrátiť len kompletné, so všetkými časťami s vrchnou ochrannou fóliou, ktorá sama o sebe nebráni vyskúšaniu výrobku. Ideálne aj v pôvodnom obale zabezpečenom bublinkovou fóliou a penovou ochranou, aby sa zabránilo poškodeniu rohov. Kupujúci je tiež povinný zásielku poistiť. Obsah digitálneho kurzu pre súpravu Smart Ruler® Kit je možné vrátiť za rovnakých podmienok ako ostatné výukové kurzy šitia a online kurzy v používateľskom účte v Akadémii (opísané v úvode písmena a)). Cena súpravy Smart Ruler® Kit sa potom skladá z ceny za fyzický tovar a súvisiace online kurzy. Presné ceny fyzického tovaru v súprave a digitálneho tovaru sú potom uvedené v podrobnostiach o výrobku.

b) Pokiaľ ide o digitálny tovar, kupujúci sa zaväzuje sprístupniť digitálny obsah do 14 dní od vytvorenia objednávky a týmto berie na vedomie, že okamžitým poskytnutím digitálneho obsahu kupujúci stráca právo odstúpiť od zmluvy. V prípade digitálneho obsahu odomknutého v používateľskom účte akadémie kupujúci berie na vedomie, že právo odstúpiť od zmluvy v 14-dňovej lehote zaniká okamihom prihlásenia sa do tohto účtu akadémie. Predávajúci má k tomuto času ľahký prístup v administratíve akadémie. Kupujúci tiež berie na vedomie, že pri používaní služby je oprávnený používať sprístupnený digitálny obsah výlučne pre svoju osobnú potrebu.

10.5 Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 10.2 Obchodných podmienok sa považuje za dodržanú, ak nám počas nej zašlete oznámenie o odstúpení od zmluvy.

10.6 V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 10.2 Podmienok ste povinní vrátiť nám Tovar do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy a znášate náklady na vrátenie Tovaru. Na druhej strane máte právo na to, aby sme vám vrátime Poplatok za dopravu, ale len vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu doručenia, ktorý sme ponúkli na doručenie Tovaru. V prípade odstúpenia od Zmluvy z dôvodu porušenia Zmluvy z našej strany uhradíme aj náklady na vrátenie Tovaru, ale opäť len do výšky Poplatku za dopravu zodpovedajúceho najlacnejšiemu spôsobu doručenia Tovaru, ktorý sme ponúkli.

10.7 V prípade odstúpenia od Zmluvy Vám bude Cena vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy na účet, z ktorého bola pripísaná, alebo na účet, ktorý si odstúpivší zvolil. Suma však nebude vrátená, kým nám nebude Tovar doručený alebo kým nám nepredložíte doklad o jeho vrátení. Prosím, vráťte nám Tovar čistý, pokiaľ možno vrátane pôvodného obalu.

10.8 V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 10.2 Podmienok nám však zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s Tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou Tovaru, t. j. spôsobom, akým by ste sa s Tovarom oboznámili v kamennom obchode. V prípade, že sme vám ešte nevrátili Cenu, sme oprávnení započítať pohľadávku na náhradu nákladov proti vašej pohľadávke na vrátenie Ceny.

10.9 Sme oprávnení odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred tým, ako vám dodáme Tovar, ak existujú objektívne dôvody, pre ktoré nie je možné Tovar dodať (najmä dôvody na strane tretích osôb alebo dôvody vyplývajúce z povahy Tovaru). Od zmluvy môžeme odstúpiť aj vtedy, ak je zrejmé, že ste v objednávke úmyselne uviedli nesprávne údaje. V prípade, že Tovar kupujete v rámci svojej podnikateľskej činnosti, t. j. ako podnikateľ, sme oprávnení od Zmluvy kedykoľvek odstúpiť, a to aj bez uvedenia dôvodu.

10.10. Ak je spolu s Tovarom poskytnutý Kupujúcemu dar, darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto daru zaniká a Kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu dar poskytnutý spolu s Tovarom.

11.          RIEŠENIE SPOROV SO SPOTREBITEĽMI

11.1 Vo vzťahu ku Kupujúcemu nie sme viazaní žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

11.2 Sťažnosti spotrebiteľov vybavujeme prostredníctvom elektronickej adresy info@sijemehrave.cz. Informácie o vybavení reklamácie zašleme na elektronickú adresu kupujúceho.

11.3 Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov zo Zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, z kúpnej zmluvy uzavretej elektronickými prostriedkami možno použiť platformu na riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

11.4 Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Ak má náš právny vzťah s vami medzinárodný prvok (napr. budeme zasielať tovar mimo územia Českej republiky), bude sa tento vzťah vždy riadiť právom Českej republiky. Ak ste však spotrebiteľ, vaše práva vyplývajúce zo zákona nie sú touto zmluvou dotknuté.

12.2 Všetka písomná korešpondencia s vami sa bude doručovať elektronickou poštou. Naša e-mailová adresa je uvedená vedľa našich identifikačných údajov. Korešpondenciu vám budeme doručovať na vašu e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve, vo vašom používateľskom účte alebo prostredníctvom ktorej ste nás kontaktovali.

12.3 Zmluvu možno meniť a dopĺňať len na základe našej písomnej dohody. Tieto Podmienky však môžeme zmeniť a doplniť, ale takáto zmena a doplnenie neovplyvní žiadnu už uzavretú zmluvu, ale ovplyvní len každú zmluvu uzavretú po nadobudnutí účinnosti zmeny a doplnenia. Obchodné podmienky týkajúce sa konkrétnej objednávky dostane kupujúci vždy spolu s potvrdením objednávky - ako prílohu e-mailu.

12.4 V prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nemožno predvídať (prírodná katastrofa, pandémia, prevádzkové poruchy, zlyhanie subdodávateľov atď.), nezodpovedáme za škody spôsobené v dôsledku alebo v súvislosti s udalosťami vyššej moci, a ak stav vyššej moci trvá dlhšie ako 10 dní, máme My aj Vy právo odstúpiť od Zmluvy.

12.5 Vzorový formulár na uplatnenie reklamácie a vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy sú priložené k Podmienkam.

12.6 Zmluva vrátane Podmienok je u nás archivovaná v elektronickej podobe, ale nie je vám prístupná. Tieto podmienky a potvrdenie objednávky so zhrnutím objednávky však vždy dostanete e-mailom, a preto budete mať vždy prístup k zmluve bez našej účasti. Odporúčame vám, aby ste si vždy uložili potvrdenie objednávky a podmienky.

12.7 Tieto Podmienky nadobudnú účinnosť 7. Novembra 2023.